คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน มีอำนาจและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

(๑) ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
(๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
(๓) ให้คำแนะนำการบริหารและการจัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักศึกษา อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน 
(๔) กำกับดูแลให้มีระบบประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
(๖) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สิน วิทยาลัยเทคโนโลยีมีอยู่ขณะนั้นในกรณีที่คณะกรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินคณะกรรมการ ต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีด้วยเว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงิน นั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดำเนินงาน กิจการวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน
(๗) ให้ความเห็นชอบการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 
(๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีงบการเงินประจำปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
(๙) พิจารณาคำร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
(๑๐) ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
(๑๑) ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยี เทคนิคภูพาน 
(๑๒) ดำเนินการให้มีการตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานเพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพานภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด(มาตรา ๔๗)
(๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดในการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยี เทคนิคภูพานตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย