ผู้บริหารและทีมงานบริษัท SMART มาแนะนำและชี้แจงการฝึกงาน

คุณโภคิน ประสิทธิ์สุทธิพร ผู้อำนวยการโครงการโรงเรียนในโรงงาน และทีมงานจากบริษัท SMART มาแนะนำและชี้แจงการฝึกงานกับโครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL)ร่วมกับบริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานร่วมกับบริษัท สมัครเข้าร่วมโครงการและ ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง


ดูรูปภาพทั้งหมด