9 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการแอนนา เจริญรุ่งสกล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

9 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการแอนนา เจริญรุ่งสกล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา และวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ณ ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาในโครงการห้องเรียนอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ในสายอาชีพ