นักศึกษา ปวส. 1 สาขาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) ได้เริ่มการฝึกอาชีพที่ร้านโลตัส สาขาใกล้บ้าน ในจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 โดยมีครูสุพรรณี และครูวรรณิภา ออกไปนิเทศติดตามการฝึกอาชีพ ของนักศึกษา