ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
งานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ
ผู้ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหน่วยงานภายนอก