สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562

รับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

การเรียนการสอน

 • เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
 • อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม
 • ประกอบ ทดสอบ วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
 • ปรับ แปรรูป และขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล
 • บริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
 • ตรวจสอบและทดสอบวงจร ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อ่านแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
 • ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคาร นอกอาคารและระบบสื่อสาร
 • พัน ประกอบ ทดสอบหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ซ่อม บํารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า
 • ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
 • ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ติดตั้ง ตรวจซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

ช่างไฟฟ้า พนักงานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบริษัท พนักงานรัฐและเอกชน ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ช่างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า เจ้าของกิจการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า พนักงานการไฟฟ้า และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 – 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 – 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

ครูผู้สอน

Teacher