ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานที่รับผิดชอบในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และการประกอบธุรกิจ
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา