ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานที่ได้รับผิดชอบในฝ่ายงานบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์