เพลงประจำวิทยาลัย

เนื้อเพลงมาร์ช วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน            สมัครสมานรักยิ่งในศักดิ์ศรี
รักษ์เกียรติระเบียบวินัยประพฤติดี เราน้องพี่ จิตอาสา จิตกุศล
เทคนิคภูพานสมญานามอันยิ่งใหญ่ เกริกก้องเกรียงไกรแกร่งกล้าเชิงวิทยา
คณาจารย์ผู้สอนอบรมนำพา คุณธรรมนำความรู้สุชุมชน
พระธาตุเชิงชุม คือสัญลักษณ์ เทิดทูนด้วยดวงฤทัย
ปกป้องคุ้มภัยผองไทยทั้งปวงประชา เราปฏิญาณจงรักภักดีสถาบัน
ผองศิษย์เรานั้น มุ่งทำแต่ความดี สมัครสมาน รู้รักสามัคคี
ทั่วธานี ชื่อนี้ขจรไกล ทั่วธานี ซื้อนี้เทคนิคภูพาน