ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

งานที่ได้รับมอบหมาย

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน