วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 

คุณธรรม นำความรู้ สู่ชุมชน 

วิสัยทัศน์ 

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

คุณธรรมอัตลักษณ์

จิตอาสา จิตกุศล 


อักษรย่อของวิทยาลัย  
“ วทพ. ” สำหรับภาษาไทย 
ว ย่อมาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยี
ท ย่อมาจาก เทคนิค
พ ย่อมาจาก ภูพาน
และ “ TPP”
สำหรับภาษาอังกฤษ T ย่อมาจาก Technic
PP ย่อมาจาก Phuphan


สีประจำวิทยาลัย ได้แก่ สี “ส้มขาว”  
สีส้ม หมายถึง วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ความเป็นอิสระทางวิชาการความลุ่มลึกแห่งสติปัญญา และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
สีขาว หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพ 

เป้าหมายของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 

1.ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ผู้เรียนแต่ละหลักสูตร (ปวช. ปวส.) ร้อยละ ๕๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐ ขึ้นไป 
สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานมีความพึงพอใจต่อผู้เรียนมาก (ระดับดี) 
ผู้เรียนทุกระดับ  ร้อยละ ๗๐ ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานอาชีพ และมีคะแนนเฉลี่
V – NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรร้อยละ ๗๐ เมื่อเทียบกับแรกเข้า 
ผู้สำเร็จการศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้งานทำหรือประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ภายใน ๑ ปี 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษามาก 


2.ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีครูที่จัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชาได้รับการนิเทศและนำผลการนิเทศหรือผลการจัดการเรียนรู้ไปทำวิจัย
ชั้นเรียนเพื่อนำผลไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครูทั้งหมด 
มีการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงาน


3.การบริหารจัดการอาชีวศึกษา
การประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ที่ได้ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีผลการประเมิน ไม่ต่ำกว่า 3.51  
การประเมินการบริหารงานและภาวะผู้นำของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51
มีผลประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.51 
มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน
มีผลประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.51
มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 3 ด้าน 
มีระบบดูแลผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนปัญญาเลิศ จัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของวิทยาลัย และการใช้อาคารสถานที่ โดยครู บุคลากรและผู้เรียน มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51 
มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัย โดยครู บุคลากรและผู้เรียน มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 3.51
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
มีการบริหารงบประมาณที่เหมาะสม ได้แก่
– งบวัสดุฝึกฯสำหรับจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบดำเนินการ
– มีผลงานจากการใช้วัสดุฝึก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่าวัสดุฝึก 
– งบวัสดุฝึกฯสำหรับบริการวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของงบดำเนินการ 
– งบจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของครูและผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ
– งบดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมด้านปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
– และพลโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบดำเนินการ 
มีการระดมทรัพยากรไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของสาขางานมีจำนวนสถานประกอบการมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 20 แห่ง และมีการระดมทรัพยากรอื่นๆไม่น้อยกว่า 5 รายการ
มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51 4.การบริการวิชาการและวิชาชีพ 
มีการให้ทุกสาขางาน จัดบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับสถานศึกษาอื่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี
มีการให้ทุกสาขางาน จัดบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับหน่วยงานอื่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี 
มีการให้ทุกสาขางาน จัดบริการวิชาการและวิชาชีพให้กับชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี 
โดยมีครู บุคลการ และผู้เรียน เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 3.51


5.นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ของครูและผู้เรียน 
ให้ผู้เรียนจัดทำ และดำเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย โดยผู้เรียนระดับชั้นปวช.3 จำนวน 3 คนต่อ 1 ชิ้น และ ระดับปวส.2 จำนวน 2 คนต่อ 1 ชิ้น 
มีการจัดประกวดโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผลงานทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย 
โครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียน ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนผลงานทั้งหมด 
มีโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนผลงานทั้งหมด
ครูทุกคน มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
มีการจัดประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผลงานทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวิทยาลัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครู ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผลงานทั้งหมด
มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัล ระดับชุมชน จังหวัด ภาค และระดับชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนผลงานทั้งหมด


6.การปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือลไทยและพลโลก 
จัดให้ครู บุคลากร และผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าด้านละ 5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
– ด้านการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
– ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
– ด้านการกีฬาและนันทนาการ  
มีการให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลการและผู้เรียน 
มีการบริหารจัดการวิทยาลัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง * มีผลการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม จากบุคลากรทุกฝ่ายและผู้เรียน และประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องภายนอกที่มีต่อวิทยาลัย โดยมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51


7.ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 
มีการดำเนินงานตามแผน ติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน จัดทำรายงานประจำปี 
มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
ในภาพรวม มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์สูงสุด ในระดับ ดีมาก ไม่น้อยกว่า 24 ตัวบ่งชี้