ข่าวประชาสัมพันธ์

นางแอนนา เจริญรุ่งสกล

ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

สายตรงผู้อำนวยการ
081-965-1774
|สื่อสังคมออนไลน์
|ไวรัส COVID
|เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

กิจกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก